Perceptual Science Group @ MIT

People

Research Scientists

Postdoctoral Scholars

Affiliates

Benjamin Balas

Kimo Johnson

Aude Oliva

Administration

Recent Alumni

Shayian Keshvari

Jianhua Li

Benjamin Wolfe

Siyuan Dong

Shaoxiong Wang

Dian Yu

Wenzhen Yuan

Zhendong Zhang

Bei Xiao

Krista Ehinger

Xuetao Zhang

Derya Akkayanak

Phillip Isola

Rui Li

All Alumni